Rečnik srpskih reči i izraza

Polisa o poštovanju privatnosti

Dobro došli!

Kada koristite portal ili mobilnu aplikaciju ZnacenjeNet, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Na ovoj stranici saznaćete:

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja ZnacenjeNet, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje ZnacenjeNet, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada nas kontaktirate putem kontakt forme na ZnacenjeNet i kada postavljate vaše sugestije na ZnacenjeNet.  Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena i prezimena i e-mail adrese, kao i sadržaj koji nam pošaljete.

Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem ZnacenjeNet

Podaci o načinu na koji koristite ZnacenjeNet

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve sugestije postavili na ZnacenjeNet, koje ste ključne reči koristili za pretraživanje sadržaja. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa administracijom ZnacenjeNet realizovane putem kontakt forme. Takođe, možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o sadržaju koje ste dodali na listu reči koje pratite.

Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja ZnacenjeNet, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate ZnacenjeNet. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate ZnacenjeNet.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja ZnacenjeNet, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate ZnacenjeNet, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje ZnacenjeNet može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje ZnacenjeNet.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

ZnacenjeNet Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja ZnacenjeNet (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika ZnacenjeNet u smislu korisničkih sesija potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija ZnacenjeNet, poput pružanja boljeg korisničkog iskustva.

Pružanje usluga informacionog društva (emitovanje i arhiviranje oglasa, kontakt sa drugim korisnicima)

Prikupljanje podataka o rečima koje se prikazuju na ZnacenjeNet, potrebno je zarad nesmetanog funkcionasanja ZnacenjeNet i postojanja elementarnih uslova za pružanje osnovne usluge koju ZnacenjeNet nudi korisnicima.

Kako bi osnovna usluga koju ZnacenjeNet nudi svojim korisnicima bila kvalitetna i besplatna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija ZnacenjeNet, npr. sugestija i pretrage reči. Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, ZnacenjeNet prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima, a za čije prikazivanje se mogu koristiti podaci o lokaciji korisnika, kao i Cookie-ji i druge srodne tehnologije koje pomažu u identifikaciji internet pretraživača korisnika.

Realizacija ponuda partnerskih kompanija

ZnacenjeNet svojim korisnicima može ponuditi kupovinu proizvoda i usluga partnerskih kompanija po privilegovanim uslovima. Da biste preko ZnacenjeNet ostvarili pravo na privilegovane uslove pri kupovini takvih proizvoda i usluga, možemo od Vas zatražiti izričiti pristanak da Vaše lične podatke, poput imena, broja telefona i e-mail adrese, prosledimo partnerskim kompanijama.

Profilisanje korisnika

Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, ZnacenjeNet prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima. Podaci koje prikupljamo korišćenjem ZnacenjeNet, primera radi podaci o tome koje reči na ZnacenjeNet korisnici pregledaju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame.

Kako koristimo Vaše lične podatke

ZnacenjeNet podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Primera radi, sadržaji koji predložite preko ZnacenjeNet nam pomažu da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom ZnacenjeNet koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti.

U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila i uslova korišćenja ZnacenjeNet, može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. Primera radi, ukoliko korisnik postavlja veliki broj predloga odjednom, postavlja neprimerene sadržine, bezbednosni softverski mehanizmi mogu automatski blokirati njegov korisnički nalog, ili preduzeti neku drugu meru.

Vaše lične podatke ZnacenjeNet čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. ZnacenjeNet kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj.izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja ZnacenjeNet. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik ZnacenjeNet, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, ZnacenjeNet će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

ZnacenjeNet može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:
  • Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.
  • Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.
  • Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja ZnacenjeNet.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja ZnacenjeNet prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima - suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje ZnacenjeNet nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa ZnacenjeNet i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti:

  • • Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera ZnacenjeNet, poput kompanije Vervel iz Sjedinjenih Američkih Država.
  • • Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera ZnacenjeNet, poput kompanije Cloudflare iz Sjedinjenih Američkih Država.
  • • Ad-serving kompanije, koje izrađuju softverska rešenja za plasiranje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD i Gemius SA iz Poljske.
  • • Oglašivačke mreže, koje upravljavaju platformama za automatizovani zakup i prikazivanje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD, ConnectAd iz SAD i Criteo iz Francuske.

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj.garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim kulturnim trendovima preko Interneta.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na ZnacenjeNet (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Rukovaoca i obrađivač Vaših podataka možete kontaktirati putem kontakt forme na ZnacenjeNet.

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na ZnacenjeNet, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko kontakt forme.

Kontakt formu uvek možete pronaći u donjem desnom uglu, sa tekstom "Kontaktirajte nas".

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, ZnacenjeNet će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja ZnacenjeNet.

10.10.2021. godine