Rečnik srpskih reči i izraza

juris

juris - značenje

  • kvid juris (l. quid juris) što je pravo, što je po pravu; biti sui juris (l. sui juris) biti svoj gospodar, tj. ne biti pod očinskom vlašću; biti alijeni juris (l. alieni juris) biti podložan tuđoj vlasti, naročito očinskoj; juris studiozus (l. juris studiosus) pravnik; juris jurisdikcijautrijuskve doktor* (l. juris utriusque doctor) doktor oba prava, tj. rimskog i kanonskog (građanskog i crkvenog). l. jurisdictio pravda, pravo, pravosuđe, sudstvo; pravo suđenja, nadležnost suda; oblast jednog suda, delokrug suda.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja