Rečnik srpskih reči i izraza

mineralan

mineralan - značenje

  • rudni, koji sadrži u sebi rude; mineralna voda lekovita voda, voda sa znatnim sastojkom raznih soli ili gasova, koja se, prema svom glavnom sastojku, zove: kisela, gorka, sumporna, gvozdena; jodna voda; mineralna teorija bot.učenje nem.hemičara J.Libiga (1803-1873), po kome se biljke hrane rastvorljivim mineralnim sastojcima koji se nalaze u tlu; mineralna fizika deo mineralogije koji proučava fizičke osobine ruda; mineralna hemija nauka koja proučava hemijski sastav i hemijska svojstva minerala

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja